Документи

Държавни образователни стандарти

Документи

Програма за превенция на ранното напускане на училище
Правила стипендии
Етичен кодекс
ГОДИШЕН ПЛАН - СУ Любен Каравелов
СТРАТЕГИЯ - СУ Любен Каравелов
Училищни правила за организиране и провеждане на индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение
ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Механизъм за противодействие на тормоза
Програма за целодневна организация
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма за занимания по интереси
Училищни учебни планове
Мерки за повишаване на качетвото на образование
План за насърчаване на грамотността
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
Правилник за символите, знаците, ритуалите, почетните знаци и званията
Система от символи на качествени показатели за оценяване резултатите от обучението на учениците в начален етап
Указание при инцидент
НАСОКИ-COVID-19
ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището
Препоръки относно безопасно провеждане на дистанционно обучение
Безопасен интернет
План за действие при зимни условия
Правила за ползване на безплатни учебници
Правила за електронна комуникация
Правилник за устройството и дейността на училището
Правила за мрежова и информационна сигурност
Правила за получаване на дарения
Правила за работа с видеодисплей
Правилник за пропускателния режим
Програма за превенция на ранното напускане
Програма за целодневна организация
Промени в правилника за дейността на училището
План на комисията по БДП
Училищни правила за организиране и провеждане на самостоятелна форма на обучение