Документи

Държавни образователни стандарти

Документи

Училищен план за младежта
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Правила стипендии
Етичен кодекс
ГОДИШЕН ПЛАН - СУ Любен Каравелов
СТРАТЕГИЯ - СУ Любен Каравелов
Училищни правила за организиране и провеждане на индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение
ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Заповед на основание чл.258
Обява за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"
Предложение за доставка на продукти
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Молба - декларация - стипендии
Механизъм за противодействие на тормоза и План за работа на координациония съвет
Програма за целодневна организация
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма за занимания по интереси
Училищни учебни планове
Мерки за повишаване на качетвото на образование
План за насърчаване на грамотността
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
Правилник за символите, знаците, ритуалите, почетните знаци и званията
Система от символи на качествени показатели за оценяване резултатите от обучението на учениците в начален етап
Заповед за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"
Правилник за вътрешния трудов ред
Указание при инцидент
Инструктаж зрелостник
НАСОКИ-COVID-19
ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището
Препоръки относно безопасно провеждане на дистанционно обучение
Безопасен интернет
План за действие при зимни условия
Правила за ползване на безплатни учебници
Правила за електронна комуникация
Правилник за дейността
Правила за мрежова и информационна сигурност