Документи

Държавни образователни стандарти

Документи

ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Указание при инцидент
НАСОКИ-COVID-19
ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището
Препоръки относно безопасно провеждане на дистанционно обучение
Безопасен интернет
План за действие при зимни условия
Правила за мрежова и информационна сигурност
Годишен план
Училищни учебни планове
Етичен кодекс
Мерки за повишаване качеството на образование
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
План за младежта
План за насърчаване и повишаване на грамотността
План за сигурност при противодействие на тероризма
План квалификация
Правилник за вътрешния трудов ред
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Правилник за символите, знаците, ретуалите, почетните знаци и звания
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
Програма за занимания по интереси
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи
Програма за целодневна организация на учебния ден
Система от символи на качествени показатели за оценяване резултатите от обучението на учениците в начален етап
План за защита при бедствия на пребиваващите в СУ
Правила за безопасност и здраве при работа с видеодисплей
ПЛАН при зимни условия
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки