Иновантивно училище

    На основание Решение № 472 на Министерския съвет от 9 юли 2018 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2018/2019 година, СУ „Любен Каравелов“ получи статут на иновативно училище.
    Основният фокус в иновативния ни план е насочен към смяна на прилаганите в училище образователни методи със съвременни. Да насочим вниманието към разбирането, че светът е отворен и голяма част от знанията могат да придобият по много други начини, защото "новите деца" са затрупани с информация, която не успяват да усвоят. Това, че получават всичко наготово и във виртуален вид, рефлектира върху развитието на тяхното въображение. След реализацията на плана ни тези деца ще се чувстват социализирани и успешни.
   Въвеждаме нови методи на преподаване в една паралелка /5а клас/.  Те се основават на учене чрез действия и преживяване.
   В 5а клас ще бъде въведен нов учебен предмет "Програмиране", със спираловидно натрупващо се съдържание и тежест през годините.