Национално външно оценяване

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:


IV клас
Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа
Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

VII клас
Български език и литература – 13 юни 2023г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2023г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание) - 14 юни 2023г., начало 09,00 часа

X клас
Български език и литература – 13 юни 2023г., начало 11,00 часа
Математика – 16 юни 2023г., начало 11,00 часа
Чужд език (по желание) - 14 юни 2023г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности - по график в периода 19 юни 2023г. (по желание на ученик) по график.Какво трябва да знам за НВО?


Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас?
   Националното външно оценяване по БЕЛ и математика е задължителен изпит за всички седмокласници.
В класирането всички седмокласници, които са положили изпити по БЕЛ и математика, участват със съответния брой точки, който са постигнали. Точките не се превръщат в оценка!
 
Кога ще се проведе НВО за 7. клас през учебната 2022 – 2023 г. и кой отговаря за организацията им?
   Датите на приемните изпити по български език и математика се определят от министъра на образованието в началото на учебната година. През учебната 2022 – 2023 г. изпитът по български език и литература ще се проведе на 13.06.2023 г., а изпитът по математика – 16.06.2021 г., Чужд език (по желание на ученика) - 14.06.2023г.
   Със специална заповед на министерството се възлага организацията на приема след 7. клас на регионалните инспекторати по образование. През последните години изпитите по БЕЛ и математика се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.

Изпитът по български език и литература  е писмен
Вид и времетраене на изпита
  - Изпитът от НВО е писмен.
  - Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 26
задачи.
  - Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности
e до 80 минути над определеното време.

Видове задачи:
- 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само
един е правилен;
- 6 задачи с кратък свободен отговор;
- 1 задача с разширен свободен отговор;
- 1 задача за създаване на текст.
Оценяване
    Максималният брой точки от теста е 100.
   Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
   Оценките от националното външно оценяване в края на VII се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки.

Изпитът по математика е писмен
   Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 23 задачи.
Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни отребности е до 80 минути над определеното време.
   Видове задачи:
- 18 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
- 2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) - от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;
- 3 задачи с разширен свободен отговор - учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналикосинтетичен характер.
 

   Максималният брой точки от теста е 100. Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, труднотта и логиката нарешението на задачата. Оценките от националното външно оценяване в края на VII  клас се изразяват само с количествеи показатели - в брой точки, без да се приравняват към оценки.


Какво носят и ползват за изпита учениците?
- по български език и литература - черен химикал. 
- по математика - линия, пергел, транспортир, молив, триъгълник, гума, черен химикал.

Преди началото на теста учениците:
Се запознават с правата и задълженията си по време на изпита, както и с изискванията за анонимност на изпитната работа. Получават голям бял плик и малък бял плик с картонче, върху което ученикът собственоръчно вписва трите си имена и входящия си номер.
 Пишат със черен  химикал, чертаят с черен молив.
 Не ползват калкулатори, коректори, справочници и мобилна комуникационна техника.
 Не шумят, не подсказват, не преписват.
 Не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа.
 Не напускат изпитната зала по-рано от 30 минути след началния час на изпит
а.
 

Какво трябва да знам за НВО след 10 клас?

 
Националното външно оценяване по БЕЛ и по математика е задължителен изпит за всички десетокласници. Целите на националното външно оценяване са:
 • да установи в края на Х клас (край на първия гимназиален етап) степента на постигане на очакваните резултати от обучението по тези предмети;
 • диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците от Х клас;
 • мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване на качеството на образованието.
 
 
Изпитът по български език и литература
 
Вид и времетраене:
 • равнището на компетентностите се проверява писмено чрез тест с общо 23 задачи;
 • времетраенето е 90 минути (два слети учебни часа), а за учениците със специални образователни потребности – допълнително над определеното време.
 
Видове задачи и учебно съдържание:
      1. Задачи с избираем и с кратък свободен отговор по български език и задача за редактиране – върху учебен материал от VIII, IX  и X клас.
      2. Задачи с избираем и с кратък свободен отговор по литература – върху учебен материал от IX и X клас по следните теми/автори и творби:
Българско възраждане
· Из „История славянобългарска“ (Паисий Хилендарски): Предисловие
· „Изворът на Белоногата“ (П. Р. Славейков)
· „Майце си“, „Моята молитва“, „Хаджи Димитър“, „Обесването на Васил Левски“, „Странник“ (Хр. Ботев)
Българската литература от периода от Освобождението до Първата световна война
· „Левски“ (Ив. Вазов) · Из „Под игото“: главите „Гост“, „Новата молитва на Марка“, „Пиянство на един народ“ (Ив. Вазов)
· Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо се върна от Европа“ (Ал. Константинов)
· „Cis moll“ (П. П. Славейков)
· „Арменци“, „Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“ (П. Яворов)
· „Да се завърнеш…“ (Д. Дебелянов) · „Гераците“ (Елин Пелин) Българската литература от периода между двете световни войни
· „Септември“ (Гео Милев)
· „Зимни вечери“ (Хр. Смирненски)
· „Повест“ (А. Далчев)
· „Индже“, „Албена“ (Й. Йовков)
· „Писмо“ („Ти помниш ли...“) (Н. Вапцаров)
Българската литература от периода след Втората световна война
· Из „Тютюн“ (1951 г.): І и ХVІ глава от І част (Д. Димов)
· „Дърво без корен“ (Н. Хайтов)
· „Нежната спирала“ (Й. Радичков)
    3. Задача с разширен свободен отговор – формулиране на теза или антитеза по зададена тема за есе по морален или по граждански проблем; посочване на аргументи или контрааргументи във връзка с дадена теза или антитеза за есе по морален или по граждански проблем; прилагане на книжовноезиковите норми.
    4. Задача за създаване на текст върху учебен материал от VIII, IX и X клас - резюме на научен текст; резюме на медиен текст; резюме на съдържанието на (откъс от) изучен повествователен текст; заявление; CV.
 
 Брой на тестовите задачи – общо 23:
 • 14 задачи с избираем отговор;
 • 6 задачи с кратък свободен отговор;
 • 1 задача за редактиране;
 • 1 задача с разширен свободен отговор;
 • 1 задача за създаване на текст (резюме, заявление или CV).
 
Оценяване:
Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
 
Резултати от НВО:
Резултатът от НВО по БЕЛ в края на Х клас се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап и се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка. Въз основа на резултатите от НВО в края на Х клас се извършва прием в ХI клас на ученици, които са завършили първи гимназиален етап на средното образование в обединените училища.
 
Изпитът по математика
 
Вид и времетраене:
 • равнището на компетентностите се проверява писмено чрез тест с общо 17 задачи;
 • времетраенето е 90 минути (два слети учебни часа), а за учениците със специални образователни потребности – до 30 минути допълнително над определеното време.
 
Учебно съдържание:
 • Системата от задачи по математика се определя от задължителното учебно съдържание, съгласно утвърдените учебни програми по математика от VIII до X клас като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до X клас включително.
 
Видове и брой задачи:
 • 17 задачи, от които:
– 15 задачи с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които точно един е правилният;
– 2 задачи с разширен свободен отговор за решаването на които ученикът представя в писмен вид необходимите обосновки.
 • Учениците могат да използват свитък с формули.
 
Оценяване:
 • Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
 
Резултати от НВО:
 • Резултатът от НВО по математика в края на Х клас се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап и се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка. Въз основа на резултатите от НВО в края на Х клас се извършва прием в ХI клас на ученици, които са завършили първи гимназиален етап на средното образование в обединените училища.

 

Документи "НВО"

Инструкции за провеждане на НВО
Заповед НВО 2022-2023 г.
Инструктаж за ученика НВО 7 клас
НВО 2022/2023 - 7. клас Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на националните външни оценявания в края на VII клас през учебната 2012/2023 година
Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език края на VII клас 2023
НВО 2022/2023 - 10. клас Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на националните външни оценявания в края на Х клас през учебната 2022/2023 година
Инструктаж ученик 10 клас
НВО 2022/2023 - 10. клас Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на националните външни оценявания в края на Х клас по ИТ през учебната 2022/2023 година
Инструктаж ученик 10НВО чужд език говорене 2023
Инструктаж ученик 10НВО ИТ 2023
Заявление 10НВО ЧЕ 2023
Заявление 10НВО ИТ 2023