Проект „Равен достъп“

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

   Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

   В рамките на проекта ще бъдат предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са  обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

   Проектът ще се осъществява в следните дейности:

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Прил.1 Декларация конфликт на интереси
Прил.2 Приемо-предавателен потокол-техн. средства
Прил.3 Справка придобити ДМА-ДНА
Прил.4 Списък на ПС-техника
Прил.5 Приемо-предавателен протокол-техн. средства Ученик-родители
Прил.6 Приемо-предавателен протокол тех. средства между учебни заведения
Прил.7 Декларация съгласие за провеждане на обучение
Прил.8 Списък на ученици Д2
Прил.9 Заявление декларация за инф. съгласие родител за ученик
Прил.9а Заявление декларация за инф. съгласие ученик пълнолетен
Прил.10 Отчетен доклад ръководител група
Прил.10а Приемо-предавателен протокол за проведено обучение
Прил.11 Учебен план график
Прил.12 Присъствен списък ученици
Прил.13 Таблица микроданни
Прил.14 Сертификат ученик
Прил.15 Заявление декларация за участие в обучение ПС
Прил.16 Присъствен списък ПС
Прил.17 Карта за участие ПС
Прил.18 Сертификат ПС
Прил.19 Анкета образ.медиатори и родители
Прил.20 Заявление Декларация за участие обр. медиатори и родители
Прил.21 Присъствен списък Об. медиатори и родители
Прил.22 Сертификак обр. медиатор родител
Прил.23 Бланка проект React-EU
Прил.24 Карта за проверка на място React-EU