Заявление за прием в ПЪРВИ клас в СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ - ГРАД ДОБРИЧ

Адрес: гр. Добрич 9300, ул. "Теменуга" N 56
Тел.: 058/ 66 00 06; 058/66 0010; 058/58 5375
Имейл: info@karavelov.com

Три имена на родител/настойник* :

Постоянен адрес* :

Телефон за връзка* :

Имейл адрес* :

Госпожо Директор, желая детето ми* :

роден/а * :

посещавал/а подготвителна група в ДГ № / Училище * :

да бъде прието в ПЪРВИ клас през учебната 2023/2024 година в* :