Ресурсно подпомагане

   В нашето училище се осъществява интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности. Тези деца имат нужда от особено, допълнително внимание и подготовка, за да бъдат във възможно най-голяма степен включени в общата образователна среда. В работата с тях се включват учители, родители и ученици, които с общи усилия правят живота им в училище далеч по-лесен и приятен. 

   За тях се разработват отделни програми за обучение, които преработват уроците по начин, максимално удобен за възприемане. Общата цел е да се подпомогне образователния процес на ученици със СОП.

   В училището работят  ресурсен учител, психолог и логопед за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на ученици със специални образователни потребности (СОП). 

    Достъпът до образование и наличието на подкрепяща среда за деца с увреждания, са предпоставки за равнопоставеност и за пълноценно участие в живота.