История

Откриването
             С решение на Общински съвет от 01.09.1985 г. е открито ново Средно образователно училище в квартал Балик, в съвместна експлоатация с ОУ „Панайот Волов”. През учебната 1985/86 г. в училището работят 60 учители и 4 възпитатели, а през следващата учебна година то се разраства и обхваща 58 паралелки с 1804 ученика, обучавани от близо 100 педагози.

През годините
              1995 – СОУ "Любен Каравелов" сключва договор с МОН за разполагане на територията на училището на компютърна зала, собственик на оборудването на която е фирмата IBM - България. Целта на договора е да се повиши нивото на ползване на персонални компютри, както и усвояването на приложни софтуерни пакети в сферата на горната училищна степен в системата на средното образование в република България. СОУ „Л. Каравелов” е едно от 15-те училища в България, което печели конкурс на МОН да работи по Образователната инициатива на IBM за България със съдействието на фондация ”Отворено общество”. От ІХ клас се изучават информационни технологии като задължителен предмет в предпрофесионалната подготовка за паралелката "Бизнес и финанси". Обучението се осъществява на осемте 16-битови компютри на IBM . По-старите компютри „Правец“ се използват за ранно обучение в ІV клас. С наличната модерна база училището е одобрено след конкурс да прилага програмата на асоциация HELP по британска методика за обучение по бизнес и финанси. МОН отпуска 120 хиляди лева целеви средства за оборудване на фонетичен кабинет за чуждоезиково обучение.
               1996 - 1998 - По учебен план и учебни програми в адаптиран вариант на УНСС – София и Колежа на Северозападен Лондон се провежда обучение в паралелки "Бизнес и финанси" /след завършено основно образование/ по професионална подготовка по професията „Организатор на фирмен мениджмънт”. Този вид професионално обучение предполага освен класно-урочна дейност, изработване на интегрирани задания с практическа насоченост и е отличен атестат за училището. Поставя се началото и на ранно чуждоезиково обучение по английски език. Училището е първо в град Добрич и едно от първите в страната, работили по този учебен план на МОН. Застъпено е и разширеното изучаване на изобразително изкуство, където се разгръща творческата инициатива на децата и излиза от т.нар. „задължителен минимум”.
             1999  – Гъвкавост и адаптивност в професионалното образование – започва  обучение с прием след завършено основно образование в нова професия „Бизнес-администрация”.
             2000 – Информационните технологии се въвеждат като част от профилираното обучение след завършено основно образование, а една година по-късно – и в І клас,  по програмата на МОН „Комениус-Лого”. 

Училището в ХХІ век
               2001  – Успоредно с профил „Технологичен” – „Информационни технологии”, учениците от І до VІІІ клас учат в паралелки със засилено обучение по информационни технологии. Интересът за работа с компютри и интернет е огромен. СОУ „Любен Каравелов” се превръща в базово училище – тук се провежда държавната практика на студенти от ШУ „Св. Константин Преславски”, Педагогически колеж град Добрич, функционира и научно-изследователска лаборатория „Игор Бистри” към Педагогическия колеж. 
               2002 - Училището запазва статута си на учебно заведение с висок прием в І, V и ІХ клас, независимо от демографския срив, благодарение на максималната адаптация на учебни програми съобразно интересите на учениците. Сформира се паралелка с профил „Чуждоезиков” – „Английски език” с прием след завършено основно образование. Базата на училището е обогатена с още 1 компютърен кабинет след участие в конкурс, обявен от Дирекция „Образование и младежки дейности” на Община град Добрич. СОУ „Любен Каравелов” сключва договор за сътрудничество със средно училище от Новий Сонч, Република Полша. 

               2003 – Училището се утвърждава с отлични постижения в обучението по информационни тефнологии, чуждоезиково обучение, разширено обучение по изобразително изкуство, в профилираните направления. За първи път се сформира паралелка с профил „Технологичен” – „Стопански мениджмънт” с прием след завършено основно образование. Създава се химн, посветен на патрона Любен Каравелов, по текст на ученици от училището.
              2004 – В училището са полагат основите на Сдружение с нестопанска цел: Училищно настоятелство при СОУ „Любен Каравелов “. През месец юни училището подава ръка на всички бъдещи първокласници за запознанство с училището и бъдещите им учители, чрез организирането на „Детски летни центрове“ за бъдещи първокласници.
             2006 – Открива се първи ECDL – тест център в област Добрич. Творчески екип разработва проект „Да отгледаме таланти“ от Националната програма „Училището – желана територия на учениците“.
             2007 – Разширява се компютърното обучение в училище, за да се отговори на съвременните изисквания, стоящи пред образованието, прилагат се нови образователни технологии с цел повишаване мотивациятата и ефективността от обучението.
            2008 – Обновява се библиотеката на училището; актовата зала се оборудва със съвременна аудио и видеотехника, в училищна галерия се позиционира постоянна експозиция.
            2010 – Педагогическият колектив си поставя задача да се пребори с новите предизвикателства и все по-често използва иновации, за да отговори на нуждата на времето. Стремежът на каравеловци да утвърдят училището като желана територия за пълноценна личностна изява, да привлекат като съмишленици родители и приятели и с искрените си пожелания да развълнуват всички, е в основата на ежегодните „Каравелови дни“. 
             2011 – Училището въвежда успешно съвременни образователни технологии и форми и методи на оценяване на учениците. Налице е стремеж към модернизиране на уроците и извънкласните дейности. Разширява се компютърното обучение. Осъществява се добро ниво на подготовка по чеждоезиково обучение. Учетелският колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти.
2013 – Образователната политика в училището е съобразена със спецификата на учебното заведение: Образователно-възпитателен процес в начален, прогимназиален и гимназиален етап – профилирано обучение по Английски език, Информационни технологии, Предприемачество и бизнес. Въведен е план-прием след 7 клас – Предприемачество и бизнес с интензивно изучаване на английски. СОУ „Любен Каравелов“ се включи в инициативата „Осинови паметник“ като взе под опеката си паметника на Съветската армия на Цимерман.
2014 – Усъвършенства се дейността на ECDL – тест център в училище чрез осигуряване на подготовка, съотвестваща на Европейските образователни стандарти. Продължава работата с фондация Джуниър Ачийвмънт. Посочените дейности изграждат спицифичния обрик и утвърждават авторитета на училището в образователната среда на град Добрич. Въвеждата се успешно съвременни образователни практики: „Джъмпидо“, Енвижън и др.

Юбилеи
            2004/2005 учебна година преминава под знака на 170-ата годишнина от рождението на Любен Каравелов и 20-годишнината от основаването на училището. Кулминация на юбилейните изяви е тържествен концерт на училището, който представя най-добрите му постижения.
             2009/2010 учебна година е посветена на 25-годишния юбилей на СОУ „Любен Каравелов“. С много емоции и голяма мотивация учители и ученици се включват в честването – създаден е филм за училището. 
             2015/2016 учебна година преминава под знака на 30-ата годишнина на учебното заведение. Мотото на тържествата е „30 години възрожденски дух“ – през цялата година се провеждат конкурси, състезания и хепънинги, а финалът е грандиозен концерт в ДТ „Йордан Йовков“.