Проект Digital green

   Този проект цели да популяризира практики с цел да позволи на всички участници да разберат по подходящ начин концепцията за "устойчиво развитие", която все повече се увеличава в нашето общество и в същото време действа като сенсибилизиращи агенти, в общностите, участващи в този проект.
   Едновременно с това имаме по-амбициозна цел: да създаваме и прилагаме практики, които могат да бъдат възпроизвеждани и прехвърляеми в други контексти и дори между страните, като създаваме научно грамотни активни граждани. Ние възнамеряваме да използваме интензивно мобилните технологии, за да взаимодействаме с най-преките участници от различните страни. Използването на подобрена реалност в съчетание с геореференциите ще даде началото на интерактивна карта, съдържаща местоположенията, които ще бъдат намесени в рамките на този проект. Използването на QR кодовете предоставя и друг тип по-специализирани карти за локализиран наклон. Като се има предвид различното измерение на темата за устойчивост, нашата дейност има три основни насоки, които се приближават до основна цел: социална устойчивост, енергийна устойчивост и устойчивост на околната среда.
Цели
1 Повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда и разработване на новаторски подходи в обучението по тази тема.
2 Подобрени умения за програмиране на мобилни устройства;
4 Активно гражданство и предприемачество чрез създаване на прост мобилен APPS и предоставянето му на разположение на света;
5 Повишаване на международното сътрудничество чрез споделяне на добри практики за преподаване / учене;

Feel Nature with one click!
2016-1-PT01-KA219-022939Официален сайт

Facebook