1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

   Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само вобразователния процес, но и в социален аспект.

   Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство в училище. Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрола. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

2. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

   Националната програма е разработена в съответствие е приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

2.1. Цели на програмата:

- Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
- Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство, както и в областта на спорта;
- Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
- Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на учениците;
- Повишаване на музикалната, танцовата, театралната и филмовата култура, както и културата в областта на изобразителното изкуство на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
- Стимулиране на интереса на учениците към богатото наследство в областта на изкуствата, както и към колективните спортове;
- Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

2.2. Обхват на програмата:
  Програмата обхваща ученици от държавни, общински и частни училища на територията на Република България от I до XII клас.

ГРУПИ И ОТБОРИ

- „Народни танци“ с ръководител Елена Статева;
- „Баскетбол“ с ръководител Константин Тодоров;
- „Вокална група“ с ръководител Павлин Колев;
- „Волейбол“ с ръководител Радосвета Симеонова;
- „Футбол“ с ръководител Стоян Стоянов;
- „Театрално изкуство“ с ръководител Юлияна Софийска.