Образци на документи

Индикативен списък на услугиИнфо 136 - Изд. на удостовер.за завър. задължително предучилищно образование от ДГ или училище, извършващо задълж. предучилищно образов
Инфо 138 - Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Инфо 141 - Издаване на диплома за средно образование
Инфо 143 - Изд. на удостовер. за валидиране на комп. в съответствие с изискванията за завър. на клас, етап или основ. степен на об
Инфо 147 - Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити 1
Инфо 148 - Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 2
Инфо 149 - Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Инфо 150 - Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Инфо 153 - Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Инфо 154 - Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
Инфо 155 - Изд. на Удостовр за валидиране на проф.квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на проф. квалиф.
Инфо 156 - Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование - в сила от учебната 2021-2022 учебна година
Инфо 156 - Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация -влиза в сила от учебната 2021-2022 учебна година
ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ
Правна информация