Училищно настоятелство

    Училищното настоятелство на СУ “Любен Каравелов” – Добрич е сдружение с нестопанска цел основано през 2004г, чиято основна дейност е подпомагане на качеството на образователно-възпитателния процес в училището, обогатяване и развитие на материално-техническата база в учебното заведение, развитие на системата от извънкласни и извънучилищни дейности, съхраняването и обогатяването на училищните традиции.
   Училищното ръководство и представителите на родителите, чрез Училищното настоятелство, са обединени около основната мисия на училището и нейното постигане:
    „ОСИГУРЯВАНЕ НА АДЕКВАТНО НА СЪВРЕМИЕТО ПЪЛНОЦЕННО ОБРАЗОВАНИЕ, ОСНОВАНО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ ЗА СВОБОДНО РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРЕВРЪЩАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО В ПРЕДПОЧИТАНА ЗА ДЕЦАТА СРЕДА”
    За пълноценното и трайно постигане на тази цел в тясно сътрудничество, партньорство и добра координация между тях, Училищно настоятелство се старае в максимална степен да подпомогне дейността на училището.
   Предмет на дейност на Училищното настоятелство: Насочване и обединяване усилията на родителската общественост, училищното ръководство, учителите, държавни, общински и обществени организации за подпомагане развитието и пълноценната реализация на учебното дело.
   ЦЕЛИ: Подпомагане на учебно-възпитателния процес в неговите извънкласни форми, стопанско и материално-техническо подпомагане на училищната база, подпомагане организацията и финансирането на обучението на учениците в училището и други.