Профил: „Софтуерни и хардуерни науки“

Обучението по информационни технологии и информатика в СУ “Любен Каравелов” е с дългогодишни традиции. Курсът на обучение по тези дисциплини е съобразен с ДОС за учебно съдържание. Предметите на профила надграждат основите на методологията, която се поставя в първи гимназиален етап по информационни технологии, информатика и математика.

Основните насоки, в които се извършва обучението по информатика и информационни технологии са програмиране, предпечатна подготовка, графичен дизайн, уеб дизайн, моделиране на процеси и обекти. Ядрото на изучаваните езици включва Visual Basic, Visual Basic for Application, XHTML, XML, CSS и JavaScript. Палитрата от изучавани езици се допълва от PHM и MySql за създаване на уеб базирани приложения. Изучават се програми за обработка на звук и видео, основи на цифровата фотография, обработка на цифрови изображение – растерна, векторна и фрактална графика. В основи се изучават текстообработка, електронни таблици, бази данни, създаване на мултимедийни презентации.

Осъществява се базирано на проекти обучение. Базираното на проекти обучение е систематичен учебен метод, който въвежда учениците в придобиването на познания и умения посредством обширен изследователски процес, структуриран на базата на многостранни и достоверни въпроси и внимателно обмислени задачи.

На учениците се предоставя възможността за самостоятелна работа, за работа в екип, за работа с различни източници на информация /помагала и мултимедийни продукти/, както и комплект дидактически материали за всеки момент от конкретния учебен процес.

СУ "Любен Каравелов" разполага с подходяща материална база - изградени и оборудвани са 4 компютърни кабинета, позволяващи работа на всеки ученик на персонален компютър, наличие на локална мрежа с връзка с Интернет, инсталиран лицензиран софтуер. Наличната техника и програмно осигуряване позволяват овладяване на съвременните компютърни технологии според изискванията и програмите на МОН. Освен за редовни учебни занятия те се използват и за достъп до Интернет, както и за предпечатна подготовка на училищни материали от ученици и учители.

Владеенето и използването на информационните и комуникационните технологии е съществен елемент от грамотността на съвременния човек. Това е необходимо условие за неговата лична и професионална реализация и израстване.