Профил: „Технологичен – Информационни технологии“

Специфичната особеност на обучението е, че профилиращата подготовка е формирана само от общообразователните области - информационни технологии, информатика, чужди езици и математика. В часовете по инф. технологии учениците изучават детайлно основните програми на Microsoft Оffice – текстообработващи и презентационни системи, електронни таблици, система за управление на бази от данни и др. Запознават се с графични редактори, изграждат умения за администриране на локална мрежа, работа в Интернет. Учениците изучават HTML, разглеждат редактори за създаване на собствени WEB страници, усъвършенстват техниката и уменията си областта на WEB-дизайна и комуникациите. Те придобиват умения за самостоятелно изучаване на непознат софтуер, базирайки се на своите фундаментални знания в областта на ИКТ и ползвайки системите за помощ в новия софтуерен продукт.
В часовете по информатика се запознават с устройството и принципната схема на компютъра, новите тенденции в хардуерните елементи на съвременните настолни и преносими компютърни системи; видове операционни системи, файловата организация на данните; начините за описание на алгоритми. Учениците получават знания за основите на програмирането чрез два езика за програмиране - Visual C ++ и Visual Basic, които изучават в среда на графичен потребителски интерфейс. По време на целия курс на обучение се разработват индивидуални и екипни проекти. Учебният материал от ІХ-ХІІ клас е структуриран спираловидно, така че учениците първо усвояват знанията от съответния модул, а после плавно ги затвърждават и надграждат.

Учениците от профил „Информационни технологии“ печелят призови места на олимпиади, конкурси и състезания: