Еразъм+


В съвременното образование, учителите се изправят пред постоянни предизвикателства
в подготовката на учениците за бъдещето. Това изисква от нас, като педагози, да
преосмисляме и променяме методите си, за да отговорим на нуждите на учениците и да
ги подготвим за динамичното общество. В периода от 13.11. до 17.11.2023г. учители от
Иновативно Средно училище „Любен Каравелов“ участваха в обучителния курс
„Creativity, Project-Based Learning and Using Media: skills and practices for all teachers”, по
програма Еразъм+“, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани",
сектор "Училищно образование", с рег.№ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000128647 в град
Падуа, Италия.
В началото на този обучителен курс, се постави акцент върху креативността и
творчеството като важни елементи от образователния процес. Курсът предостави ценни
стратегии за насърчаване на творческия подход в класната стая. По време на обучението
учителите се запознаха с методи и техники, които се оказаха изключително полезни за
стимулиране на творческото мислене на учениците, създаване на среда, в която
творчеството се цени и насърчава с цел по-ползотворно обучение.
Вторият ключов елемент от курса беше проектно-базираното обучение. Една от най-
съществените черти на проектно-базираното обучение е, че учениците не просто учат
от учебни материали, а преживяват учебния процес чрез активно участие в проекти.
Това включва планиране, изпълнение и представяне на проекти, които обхващат
различни области на знания и умения.
Медиите предоставят множество възможности за обогатяване на учебния процес и
ангажиране на учениците. Обучителната организация Teachersrise ни представи
различни медийни инструменти и ресурси, които ще бъдат от полза на учителите от СУ
„Любен Каравелов“ в класната стая. Използването на мултимедийни средства,
интерактивни приложения и онлайн ресурси не само прави обучението по-достъпно, но
по-забавно и мотивиращо за учениците.
Приложения, които бяха застъпени по време на обучителния курс „Creativity,
Project-Based Learning and Using Media: skills and practices for all teachers”,
- Book creator – безплатно приложение за създаване на електронно-
четими варианти на книги, където могат да се добавят и линкове към
различни сайтове, видеа от Youtube, да се записва аудио и др. Подходящо е за
1-12 клас;

- Google earth – Приложение подобно на Google Maps, чрез което могат да се
изготвят интерактивни презентации, да се генерират 360 градусови
изображения и да се прави виртуална разходка в даден град или държава.
Подходящо е за 1-12 клас;
- Gimp – Редактор на изображения, подобен на Photoshop, чрез който могат да
се правят корекции или да се преоразмерява дадено изображение. Подходящо
е за 1-12 клас;
- Audacity – Програма, която освен да записва звук, може и да изолира
страничен шум или да обединява гласов запис с фонова музика. Подходящо е
за 1-12 клас.   Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз.
   Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията  за използването на съдържащата се в нея информация.


Обучителен курс „Creativity, Project-Based Learning and Using Media: skills and practices for all teachers”, по програма Еразъм+


Виртуални отворени врати