Еразъм+


Средно училище „Любен Каравелов“е бенефициер по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование", с рег.№ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000128647. Наименование на проекта: „Креативност, проектно-базирано обучение и използване на медии в Средно училище „ Любен Каравелов “. Периодът на изпълнение на проекта е от 01.06.2023 година до 30.11.2024 година. Основните дейности са организиране и изпълнение на две квалификационни обучения на педагогически персонал: „Creativity, Project-Based Learning and Using Media: skills and practices for all teachers” и Innovative teaching methodologies”, в гр. Падуа, Италия. Размер на финансовата подкрепа: 20925 EUR
Проекта е финансиран по програми  „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“
Основни цели:
1. Да се приложат нови образователни методи и инструменти за създаване на ангажиращи мултимедийни учебни материали, разработване на интерактивни съвместни
дейности и самостоятелно насочени умения за учене
 
2.  Да се разбере потенциалът на проектно-базираното обучение като метод , развиващ ключовите компетентности /включени и в новите учебни програми/ и умения на 21 век.
3. Да се въведат най-новите и най-добрите технологии в класната стая с цел да се подобрят постиженията на учениците и да се насърчи справедливостта.
 
 Очаквани резултати:
 
1. Да се създаде план за насърчаване на иновативните образователни методи и инструменти за създаване на ангажиращи мултимедийни учебни материали.
2. Разработване на интерактивни съвместни дейности, които да отговарят на  образователните потребности и предизвикателства на СУ "Любен Каравелов".
3. Придобита по – висока педагогическа  квалификация за прилагане на проектно-базираното обучение като метод, който позволява проектиране и разработване на уроци за запознаване на учениците с технологичните науки.
4. Прилагане на нови иновативни методи и цифрови инструменти в СУ „Любен Каравелов“.   Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз.
   Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията  за използването на съдържащата се в нея информация.


Виртуални отворени врати