Профил "Технологичен- Предприемачество и бизнес"

Обучението е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с предприемачеството и кариерното ориентиране. Цели се формиране на предприемаческа култура у учениците като част от тяхната обща култура.

Обучението по предприемачество в училище цели активно развитие на качества като инициативност, организираност, въображение, оптимизъм, увереност. Основният акцент се поставя върху формирането на предприемачески дух, поемане на отговорност и риск, мотивация за постигане на целите.

Стимулира се творчеството на ученика при решаване на практически задачи, както и способносттта да се планират и управляват проекти.

І. Цели на обучението по Технологичен профил - Предприемачество и бизнес след завършен VІІ клас.
1. Главна цел - Формирането на предприемаческа култура и инициативност у учениците обхваща три основни компонента:
- управленчески, икономически и информационни грамотности и модели на поведение
2. Подцели:
- Теоретични основи на икономиката - макро- и микро-  модели структури, функции и сфери на приложение
- Практически аспекти на икономиката във фирмата и офиса
- Информационни технологии в управлението - бизнес комуникации и приложение на управленчески и икономически софтуер
- Бизнес етични норми
- Стратегии за успех, лидерство и подготовка за кариера