Национално външно оценяване

Какво трябва да знам за НВО?


Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас?
   Националното външно оценяване по БЕЛ и математика е задължителен изпит за всички седмокласници. Не е задължителен за учениците вторият модул (прочетете подробно по-долу) от тестовете по БЕЛ и математика.
   Тъй като всички ученици трябва да влязат в гимназия, тези които са изкарали двойки ще участват в балообразуването само с оценките от училище и ще имат максимум 100 точки бал. Те също задължително ще подават документи за участие в класирането, но с този по-нисък бал ще влязат в не толкова предпочитано училище.

Кога ще се проведе НВО за 7. клас през учебната 2018 – 2019 г. и кой отговаря за организацията им?
   Датите на приемните изпити по български език и математика се определят от министъра на образованието в началото на учебната година. От няколко години те съвпадат с датите на зрелостните изпити на дванадесетокласниците. През учебната 2018 – 2019 г. изпитът по български език и литература ще се проведе на 17.06.2019 г., а изпитът по математика – 19.06.2019 г., Чужд език (по желание на ученика) - 21.06.2019г. Изпитите за проверка на способностите ще се проведат както следва: изобразително изкуство – 20.06.2019 г., музика – 24.06. 2019г., спорт – 25 и 26.06.2019 г.
   Със специална заповед на министерството се възлага организацията на приема след 7. клас на регионалните инспекторати по образование. През последните години изпитите по БЕЛ и математика се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.

Изпитът по български език и литература  е писмен
Вид и времетраене на изпита
  - Изпитът от НВО е писмен.
  - Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 26
задачи.
  - Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности
e до 80 минути над определеното време.

Видове задачи:
- 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само
един е правилен;
- 6 задачи с кратък свободен отговор;
- 1 задача с разширен свободен отговор;
- 1 задача за създаване на текст.
Оценяване
    Максималният брой точки от теста е 100.
   Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
   Оценките от националното външно оценяване в края на VII се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки.

Изпитът по математика е писмен
   Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 25 задачи.
Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни отребности е до 80 минути над определеното време.
   Видове задачи:
- 17 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
- 5 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) - от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;
- 3 задачи с разширен свободен отговор - учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналикосинтетичен характер.

Теми от учебното съдържание:

Алгебра:
- Естествени числа. Кратни и делители на честло. Прости и съставни чесла. Признаци за делимост;
- Рационални числа. Действия с рационални числа (събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване). Свойства на числови равенства и неравенства. Процент - основни задачи;
- Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение;
- Разлагане на многочлени на множители;
- Линейни уравнения с едно неизвестно ах+b=0 и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания;
- Модулно линейно уравнение от вида;
- Линейни неравенства с едно неизвестно ax+b<0, ax+b>0, ax+b<=0 и ax+b>=0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания.

Фигури и тела. Измерване
- Лице и периметър на равнинни фигури;
- Многоъгълник. Правилен многоъгълник; Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права;
- Елементи и свойства на ръбести тела (куб, правоъгълен паралелепипед, права призма, правилна пирамида);
- Елементи и свойства на валчести тела (прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус, сфера и кълбо);
- Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави;
- Успоредни прави -  признаци и свойства;
- Триъгълник. Сбор от ъглите в тиъгълник. Външен ъгъл на триъгълник;
- Еднакви тиъгълници. Питагорова теорема;
- Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл;
- Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник;
- Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 300 ;
- Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника;
- Успоредник. Видове успоредници - правоъгълник, ромб, квадрат.

Елементи от вероятности и статистика
- Представяне, разчитане и интерпретиране на данни, представени чрез диаграми и графики;
- Множества и операции с тях;
- Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие.

Логичаски знания. Моделиране
- Отношения и пропорции. Права и обратна пропорционалност;
- Средноаритметично на две и повече числа;
- Моделиране с изрази, линейни уравнения и неравенства.

   Максималният брой точки от теста е 100. Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, труднотта и логиката нарешението на задачата. Оценките от националното външно оценяване в края на VII  клас се изразяват само с количествеи показатели - в брой точки, без да се приравняват към оценки.


Какво носят и ползват за изпита учениците?
- по български език и литература - син химикал. 
- по математика - линия, пергел, транспортир, молив, триъгълник, гума, син химикал.

Преди началото на теста учениците:
Се запознават с правата и задълженията си по време на изпита, както и с изискванията за анонимност на изпитната работа. Получават голям бял плик и малък бял плик с картонче, върху което ученикът собственоръчно вписва трите си имена и входящия си номер.
 Пишат със син  химикал, чертаят с черен молив.
 Не ползват калкулатори, коректори, справочници и мобилна комуникационна техника.
 Не шумят, не подсказват, не преписват.
 Не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа.
 Не напускат изпитната зала по-рано от 30 минути след началния час на изпит
а. 

Документи "НВО"

Инструкции за провеждане на НВО
Заповед
Инструктаж за ученика НВО 7 клас