Образци на документи

С Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 г. Правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административното обслужване.
В изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 г. задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, следва в срок до 29 януари 2019 г. да се публикува на интернет страниците на училищата и детските градини.
В тази връзка приложено Ви изпращаме обобщената информация за мерките, включени в Приложение № 4 „Мерки за вписване на невписани услуги в Регистъра на услугите", част втора „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги ".Същите са качени и на сайта на РУО Добрич - http://ruodobrich.bg/?page_id=56

Изтегляне на образци на документи

Образци на документи

Инфо 136 - Изд. на удостовер.за завър. задължително предучилищно образование от ДГ или училище, извършващо задълж. предучилищно образов
Инфо 138 - Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Инфо 141 - Издаване на диплома за средно образование
Инфо 143 - Изд. на удостовер. за валидиране на комп. в съответствие с изискванията за завър. на клас, етап или основ. степен на об
Инфо 147 - Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити 1
Инфо 148 - Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 2
Инфо 149 - Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Инфо 150 - Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Инфо 153 - Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Инфо 154 - Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
Инфо 155 - Изд. на Удостовр за валидиране на проф.квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на проф. квалиф.
Инфо 156 - Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование - в сила от учебната 2021-2022 учебна година
Инфо 156 - Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация -влиза в сила от учебната 2021-2022 учебна година