НП "Образовани за утрешния ден"

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

    Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).


 

Обща информация за проекта
Платформа на проекта

Проекти

НП "Образовани за утрешния ден"
Правила за изпълнение на Дейност 6